Poradenské a konzultačné služby v oblasti nákupu a investícií

 • metodické, strategické a produktové poradenstvo, expertné metodiky nákupu pre rôzne komodity
 • vyhľadávanie a audit dodávateľov
 • poradenstvo pre účasť v tendroch a verejnom obstarávaní
 • expertné analýzy, metodiky a audity nákupných a investičných procesov, špecializované projekty
 • tvorba customizovaných a dynamických nákupných systémov


Verejné obstarávanie a centrálne verejné obstarávanie

 • analýza a metodika projektov, návrh súťažného rozpočtu a kritérií
 • vypracovanie súťažných podmienok pre verejné obstarávanie
 • vypracovanie dodávateľsko-odberateľskej zmluvy
 • riadenie procesu verejného obstarávania, realizácia elektronickej aukcie v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Elektronické aukcie na predaj / kúpu – outsourcing odbornej služby

 • aukcie na predaj (hnuteľný a nehnuteľný majetok, odpredaj dreva, komodít, flotíl a pod.)
 • aukcie na kúpu tovarov, služieb a investícií
 • dopytové konania, elektronické prieskumy trhu
 • elektronické aukcie: opakované, rutinné, expertné, investičné


Prenájom / predaj softvéru na realizáciu elektronických aukcií a na riadenie nákupu

 • základné školenie administrácie softvérov
 • nadstavbové odborné a administrátorské školenia a konzultácie
 • hotline pre aukcie administrované klientom
 • kontroly aukcií (pre-audity, post-audity, on-line audity)
 • správa dát v aukčnom dome klienta
 • poradenstvo: administračné, metodické, produktové, strategické, psychologické


Vzdelávanie a školenia

 • školenia nákupných tímov v oblasti nákupu energií, PHM, spotrebného tovaru, služieb, investícií…
 • administrácia nákupných sw a virtuálnych aukčných siení – základy, pokročilí
 • metodické školenia pre predaj cez elektronické aukcie
 • metodické školenia na účasť dodávateľov vo verejnom obstarávaní a business tendroch


Implementácia komplexného, customizovaného sw systému pre riadenie podnikového nákupu a investičných procesov


Spoločnosť ponúka:

 • úspory financií – zníženie vstupných nákladov, objektivizované ceny, ďalší zisk
 • zlepšenie kvalitatívnych, servisných, záručných, dodacích a finančných podmienok
 • know-how a aplikácie e-aukcií v nákupe, investičných procesoch a developmente
 • overenú metodiku a stratégie nákupu pre rôzne segmenty trhu a komodity
 • najmodernejšiu technológiu elektronických aukcií (outsourcing, aj prenájom sw)
 • transparentnosť procesov zdokumentovanú v podrobných protokoloch
 • jedinečnú implementáciu e-aukcií a podporu pre klientov, technologický sponzoring

 

Elektronické aukcie

Využite realizáciu nákupov prostredníctvom elektronických aukcií v spolupráci so spoločnosťou WELL management, s.r.o., ktorá bude prospešná nie len pre Vás ale aj pre Vašu spoločnosť!

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

Elektronická aukcia je forma nákupu alebo predaja prostredníctvom internetu. Účastníci takejto aukcie sa nachádzajú v prostredí aukčného systému v ktorom on-line súťažia prostredníctvom zadávania svojej ponuky na nákup alebo predaj. Víťazom aukcie je ten účastník, ktorý ponúkol najvýhodnejšiu cenu alebo kombináciu najvýhodnejších podmienok ktorými môžu byť cena, dodacia lehota a pod.

Kto je vyhlasovateľom elektronickej aukcie?

Vyhlasovateľom elektronickej aukcie je najčastejšie organizácia, inštitúcia alebo firma, ktorá potrebuje nakúpiť tovary a služby. Najčastejšími vyhlasovateľmi elektronických aukcií je štátna správa (ministerstvá, štátne podniky a organizácie), samospráva (mestá a obce), školy (základné školy a stredné školy, univerzity), nemocnice a zdravotné zariadenia, biznis sféra (súkromné spoločnosti)

Kto je uchádzačom v elektronickej aukcii?

Uchádzačom v elektronickej aukcii je každý subjekt, ktorý sa zapojil do elektronickej aukcie na základe výzvy, resp. pozvánky do aukcie. Počas trvania aukcie má uchádzač možnosť on-line vylepšovať svoju aktuálnu ponuku so snahou dosiahnuť cieľ – stať sa víťazom vypísanej aukcie.

Typy elektronických aukcií

-          predajné – v takomto type elektronickej aukcie vyhlasovateľ predáva zariadenia, prístroje, zásoby a pod.

-          nákupné – v tomto type elektronickej aukcie vyhlasovateľ nakupuje tovary alebo služby

-          jednokriteriálne – takýto typ umožňuje súťažiť len v jednom kritériu, najčastejším kritériom sú najvýhodnejšej ceny

-          viackriteriálne – tento typ umožňuje súťažiť vo viacerých kritériách, ktorými sú najčastejšie cena, dodacia lehota, záruka a pod.

Bezpečnosť a ochrana v elektronickej aukcii

Bezpečnosť a ochrana údajov, s ktorými pracuje aukčné prostredie je zabezpečené chránenými prístupmi. To sa týka aj chránenej zabezpečenej komunikácie medzi portálom a užívateľom. Nástroje a technické charakteristiky musia spĺňať potrebné požiadavky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podniky s dominantným postavením na trhu sa už dávnejšie rozhodli udržať si svoju hodnotu a náskok v konkurenčnom poli nie zvyšovaním cien svojich produktov, ale znižovaním vstupných nákladov. Vyjednávanie cien pri nákupe s využitím elektronických aukcií je nutným predpokladom dosiahnutia úspor.

I. Elektronické výberové konania – to je oblasť trhu s obrovským potenciálom, ktorá je dnes predmetom veľkého záujmu mnohých slovenských podnikateľov a verejných inštitúcií. Prečo by ste mali v tejto skupine chýbať práve Vy?

II. Implementácia elektronických aukcií zvyšuje technologickú a manažérsku úroveň Vašich nákupných procesov, reprezentuje Vašu spoločnosť/firmu navonok.

III. Pestujete si povesť dobrej, modernej spoločnosti/firmy – transparentnosť procesov v elektronických aukciách, podchytená v podrobných protokoloch Vám získa dôveru partnerov a zákazníkov.

IV. Zvyšujete svoj zisk – bez investícií do novej technológie ušetríte čas a peniaze pri nákupe komodít a výbere dodávateľov len použitím on-line aukcií.

V. Zákazník a jeho spokojnosť je u nás vždy na 1. miestePlníme svoje záväzky, o čom svedčí realizácia viac ako 4000 obchodných prípadov (elektronických aukcií) na Slovensku.

VI. Máte istotu, že dostanete kvalitné služby. Garanciou sú naše deväťročné skúsenosti realizácie EVK a viac než 400 miliónov EUR  ušetrených pre našich zákazníkov.

VII. Dáme Vám viac ako konkurencia. Pre Vašu úplnú spokojnosť ponúkame aj vzdelávanie v oblasti nákupných procesov a verejného obstarávania formou elektronických aukcií, metodické a odborné poradenstvo pri príprave e-aukcií a realizáciu elektronických výberových konaní.